محاسبه
آنلاین
قیمت
لیبل

ویدئو ها

ویدئو دستگاه چاپ افست رول ادلمن
دستگاه چاپ افست رول ادلمن آلمان ۵ رنگ با سرعت ۳۲۰ متر در دقیقه و عرض ۵۲ سانت

اسلیتر جهت جداسازی رول ها
اسلیتر جهت جداسازی رول ها و شمارش تعداد لیبل در هر رول

روتاری ( قالب زنی) آفلاین با سرعت ۱۵۰ متر
روتاری ( قالب زنی) آفلاین با سرعت ۱۵۰ متر در دقیقه معادل ۴۵۰ هزار عدد لیبل در ساعت